Lynfrosten – skriv under

Skriv under:

Gå til underskriftindsamlingen HER! (Husk at bekræfte når du modtager mail herom).

Klage over miljøvurderingen af lokalplan nr. 302 og kommuneplantillæg nr. 10
for aflastningsområdet ved Storebæltsvej 10, Nyborg
Miljørapport udarbejdet af COWI for Nyborg Kommune, januar 2020

Projektnr. A125329 Dokumentnr. A125329-003-002

Manglende vurdering af nedbrydningsmaterialet:

Det er praksis, at der tages hensyn til nedbrydningsfasen, når industribygninger skal nedrives for at give plads til opførelse af nye industribygninger.
Det er på den baggrund overraskende, at nedrivningsmaterialet ikke indgår i indholdet af miljøvurderingen, samt de risici, der kan være ved nedrivningen, da den nuværende bygning, som står til at skulle nedrives på Storebæltsvej 10 (også kendt som Lynfrosten), er en industribygning.

Medarbejdere i Region Syddanmark, civilingeniør Kristian Dragsbæk Raun og koncerndirektør Jørgen Bjelskov, gav i en efterfølgende samtale ved borgermødet den 17. februar 2020 i Nyborg, udtryk for, at der er stor risiko for, at sokler og bygninger kan opsuge materialer fra de forurenede lag i jorden. På den baggrund antages det, at de nuværende bygninger kan være forurenede af forskelligartede stoffer. Derudover frygtes det, at der ikke er blevet taget højde for de ulemper og farer, som forbipasserende og naboer kan blive udsat for under nedrivning og ved opbevaring af nedbrudt bygningsmateriale.

Der gøres derfor gældende, at miljøvurderingen ikke tager højde for følgende:
• at nuværende bygninger kan have optaget forskellige stoffer fra forureningen under bygningernes fundament på Storebæltsvej 10.
• at der er fare for farligt støv ved nedrivning, hvilket kan påvirke naboer og forbipasserende. Der mangler en vurdering af, hvilke forholdsregler der skal tages i den forbindelse.
• hvilke forholdsregler der skal tages ved opbevaring og transport af bygningsaffald fra Storebæltsvej 10.
• hvordan nedbrydningsmaterialer efterfølgende skal behandles eller opbevares på ny placering.
• i den af Philipsen udarbejdede “Notat om bæredygtighed i forhold til planproces” (version 1, dateret 04.07.2019), fremgår det, at nedbrydningsmaterialerne skal genanvendes i fundament og bærelag på parkeringsarealerne. Derfor henvises der til Miljøstyrelsens rapport “Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i knust beton og tegl” (Miljøprojekt nr. 1991, marts 2018), der vurderer, at det ikke er uden udfordringer at genanvende gamle bygningsmaterialer. Der er pt. ikke taget prøver af bygningsmassen på Storebæltsvej 10. Med baggrund i de kritiske bemærkninger fra Region Syddanmarks medarbejdere forventes det, at bygningsmassen fra Lynfrosten indholder omfattende mængder miljøfarlige kemiske stoffer, der er uønsket i almindelig bygningsaffald, og som indeholder stoffer, der ikke er forenelige med at kunne indgå i nybyggeri.

Trafikstøj bliver behandlet i miljøvurderingen afsnit 8.2:

Det er påfaldende, at der ikke er nogen vurdering af den øgede trafikmængde fra de andre indfaldsveje til aflastningsområdet på Storebæltsvej.
Der er her tale om Dyrehavevej, Vindingevej og Strandvejen. Der er boliger langs alle de tre veje, men der er ikke nogen vurdering af, hvorvidt de bliver udsat for yderligere belastninger. Særlig Strandvejen, som er en ældre bygade/vej med boliger, der ligger tæt op ad færdselsvejen, har i forvejen meget tæt trafik og en meget høj støjbelastning.

Der mangler tillige en vurdering af, hvorvidt der vil opstå øget trafikpres fra Vestergade og ind gennem byen? Hvilken betydning har det for mængden af støj? Her tænkes der særligt på krydset ved Havnegade og Adelgade – kan det klare den ekstra støjbelastning med mange stop og genstartede biler?

I miljørapporten vurderes det, at trafikmængden på Knudshovedvej ikke vil stige væsentligt, men der er usikkerhed om, hvorvidt denne vurdering er rigtig. Grundlaget for en sådan vurdering er mangelfuld på nuværende planlægningsstadie, da det afhænger af placeringen af p-pladser på Storebæltsvej 10. Det er usikkert, hvorvidt bilister kan spare tid ved at undgå et vejkryds med blinklys og en rundkørsel ved at køre af Strandvejen og evt. finde nemmere vej til ledige p-pladser.

Afsnit 8 Befolkning og menneskers sundhed:

I forbindelse med den fremtidige anvendelsen af grunden Storebæltvej 10 ønskes der etablering af nye bygninger til centerområde, som omfatter detailhandel, serviceerhverv, kontor og liberale erhverv, kulturelle og offentlige formål i form af administration. Der er tale om nybyggeri med fast tag og faste vægge, hvor der kan og vil opstå problemer med indeklima på grund af placering oven på et stærkt forurenet areal.
Formålet med bebyggelsen er at tiltrække mange besøgende til området, hvilket betyder, at der bliver behov for mange ansatte, som skal opholde sig i forholdsvis mange timer. En typisk arbejdsdag kan komme op på omkring 8-9 timer inkl. pauser, tøjskifte m.m.
Teknisk set vurderes et ophold på 8-9 timer dagligt på arbejdspladsen ikke som værende af mere følsomme formål. Den vurdering bør revurderes, da så lang tids ophold har karakterer af mere følsom anvendelse af bebyggelsen.

Den planlagte belægning af arealet med beton, asfalt og fliser har til formål at holde regnvand tilbage, så det ikke påvirker forureningen og for at undgå menneskelig berøring med de giftige jordlag. I den forbindelse skal det nævnes, at vand altid har en enestående evne til at finde vej ned i jordlagene, blandt andet på grund af kapillarrørsvirkning. Denne nedsivning er der ikke taget hensyn til i miljøvurderingen, som vil give et langvarigt skub af forureningslagene under belægningen.
Når vand finder vej ned, kan poreluft finde vej op!

Det er vigtig at fastslå, at når der er en grund, der er så forurenet med poreluft i jordlagene, som er umulige at holde tilbage, så bør der ikke opføres bygninger, hvor det forventes, at mennesker skal opholde sig i længere tid ad gangen.

Klimatilpasning:

Miljøvurderingen bedømmer regnvandsmængderne ud fra et historisk hensyn, hvor der tales om 100-årshændelser. Klimaforskere taler i dag om, at 100-årshændelser nu er 10-årshændelser.
Grundlaget for vurderingerne af klimatilpasning og 100-årshændelser er vurderet ud fra gamle data (10.3.5 Referencer om klimatilpasning er dateret 9. juli 2019.)
Torsdag den 9. august 2019 fremlagde IPCC-FN-klimapanel deres nyeste vurdering af klimatilstanden, der er mere alvorlig end det, der fremgår af de hidtidige rapporter.
De overvejelser, miljøvurderingen bygger på, er således forældede, og det bør der tages højde for i en revurdering.
Derudover foretages der ingen vurdering af, hvilken påvirkning 10-årshændelser, såsom oversvømmelser, vil have på forureningen i jorden. En sådan vurdering er utrolig væsentlig for at bedømme den miljømæssige konsekvens af et eventuelt kommende byggeri. Det er ikke tilstrækkeligt blot at kere sig om gulvhøjder i en eventuel kommende bygningsmasse.

Afslutning:

På den baggrund vurderes det, at grundlaget for miljøvurderingen ikke er fyldestgørende, hvilket betyder, at udarbejdelsen af forslag til lokalplan nr. 302 og forslag til kommuneplan 2017 tillæg nr. 10 ikke er retvisende.
Det er derfor nødvendigt at få udarbejdet en ny miljøvurdering, der inddrager ovenstående problematikker, hvorefter lokalplanen og kommuneplanen kan fremlægges på ny.

En tilladelse til byggeri på en så stærkt forurenet grund er en uansvarlig og ansvarspådragende handling, der ikke bør realiseres.

Enhedslisten Nyborg

ved:

Bjarne Christiansen
Sprotoften 52,2.tv
Nyborg
tlf.: 29 70 68 61